கடன்


கொடுக்க முடியவில்லை
வாழ்நாள் முழுதுமாய் உழைத்த போதிலும்
கொடுக்க முடியவில்லை
வாழ்வாதாரம் முடிகின்ற போதிலும்
கொடுக்க முடியவில்லை என்னால் ,
முழுவதும் சிவந்த அந்த உயிரினால்
கேட்க கூட முடியவில்லை.
தான் சுமந்த பத்து மாத கடனினை

Comments

Popular posts from this blog

சீதனக் கொடுமை

காத்திருக்கும் காலம் மட்டும் நீயும் என்னுள் கசக்கி எறியப்பட்ட கவிதை காகிதம் தான்

முற்று பெரும் வாழ்வு.