நேசம் ..

நிலவின் வெப்பத்தை இரவில் அனுபவிததுண்டா ??
அழகிய குறிஞ்சிப்பூவின் மொட்டை திறந்ததுபர்ததுண்டா ??
சிரித்துக்கொண்டு பிறந்த குழந்தையை கண்டதுண்டா ??
முதல் முதல் சொன்ன பொய்யின் ஆழம் அறிந்ததுண்டா ??
இல்லையனின் நீ உன்னை நேசி
உலகம் உன்னை நேசிக்கும்.


மபாஸ் பரீத்

Comments

Popular posts from this blog

சீதனக் கொடுமை

காத்திருக்கும் காலம் மட்டும் நீயும் என்னுள் கசக்கி எறியப்பட்ட கவிதை காகிதம் தான்

முற்று பெரும் வாழ்வு.